Giải bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6

Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

Nội dung nhận xét

Đặc điểm vi khuẩn

1. Kích thước

 

2. Cấu tạo

 

3. Dinh dưỡng

 

4. Phân bố

 

Lời giải

Nội dung kích thước                

Đặc điểm vi khuẩn

1. Kích thước

Rất nhỏ, mỗi tế bào từ 1 đến vài phần nghìn milimet.

2. Cấu tạo

-Gồm những cơ thể đơn bào riêng lẻ hoặc xếp thành từng đám, từng chuỗi.

-Tế bào có vách bao bọc, chưa có nhân hoàn chỉnh.

3. Dinh dưỡng

Dị dưỡng: kí sinh hoặc hoại sinh một số ít dị dưỡng.

4. Phân bố

Rất rộng rãi trong thiên nhiên.