Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.

Lời giải

STT

Các miền của rễ

Chức năng chính của từng miền

1

Miền trưởng thành có các mạch dẫn.

Dẫn truyền.

2

Miền hút có các lông hút.

Hấp thụ nước và muối khoáng.

3

Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia).

Làm cho rễ dài ra.

4

Miền chóp rễ.

Che chở cho đầu rễ.