Giải bài 1 trang 27 SBT Sinh học 6

Đề bài

Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

Lời giải

- Thân cây gồm những bộ phận sau:

+ Thân chính.

+ Cành.

+ Chồi ngọn.

+ Chồi nách.

- Sự giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

+ Đều là chồi nách, nằm ở nách lá trên cây hoặc trên cành.

+ Đều có mầm lá bao bọc.

- Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

+ Chồi lá: bên trong mầm lá là mô phân sinh ngọn, sẽ phát triển thành cành mang lá.

+ Chồi hoa: bên trong mầm lá là mầm hoa sẽ phát triển thành hoa hoặc cành mang hoa.