Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 6

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Lời giải

Những đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng :

- Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.

- Có nhiều kiểu gân lá : gân hình mạng, gân song song, gân hình cung...

- Có 2 loại lá chính : lá đơn, lá kép.