Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Lời giải

Tên các loại tảo và môi trường sống của chúng :

1. Các loại táo sống trong môi trường nước ngọt :

- Hình 1 : Tảo xoắn.

- Hình 2 : Tảo tiểu cầu.

- Hình 3 : Tảo silic.

- Hình 4 : Tảo vòng.

2. Các loại tảo sống trong môi trường nước mặn :

- Hình 5: Rong mơ.

- Hình 6 : Rau diếp biển.

- Hình 7 : Rau câu.

- Hình 8 : Tảo sừng hươu.