Giải bài 1 trang 95 SBT Sinh học 6

Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?

Lời giải

- Vẽ sơ đồ trao đổi khí

 

- Nhờ quá trình quang hợp, thực vật hút khí cacbônic, nhả khí ôxi nên có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí.