Giải bài 10 trang 108 SBT Sinh học 6

So sánh mốc trắng và nấm rơm qua bảng sau:

Nội dung

Mốc trắng

Nấm rơm

1. Hình dạng

 

 

2. Cấu tạo

 

 

3. Dinh dưỡng

 

 

4. Sinh sản

 

 

Lời giải

Nội dung

Mốc tráng

Nấm rơm

1. Hình dạng

Dạng sợi phân nhánh nhiều

Là loại nấm mũ. Trông như "cây nấm" Gồm: mũ nấm, cuống nấm, chân nấm.

2. Cấu tạo

- Chất tế bào có nhiều nhân, không có vách ngăn giữa các tế bào

- Trong suốt không màu. Không có diệp lục.

Gồm 2 phần:

- Sợi nấm (cơ quan sinh dưỡng): gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào có 2 nhân.

- Không có chất diệp lục.

- Mũ nấm (cơ quan sinh sản). Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa nhiều bào tử.

3. Dinh dưỡng

Hoại sinh

Hoại sinh

4. Sinh sản

Sinh sản vô tính bằng bào tử.

Sinh sản chủ yếu bằng bào tử.