Giải bài 11,12,13,14,15 trang 54 SBT Sinh học 6

Câu 11

Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn ?

A. Hoa bưởi, hoa ngô, hoa mướp.

B. Hoa lúa, hoa đậu xanh, hoa lạc

C. Hoa phong lan, hoa dừa, hoa cau.

D. Hoa dưa chuột, hoa phi lao, hoa thị.


Lời giải

Nhóm hoa gồm toàn những hoa tự thụ phấn: Hoa phong lan, hoa dừa, hoa cau.

Chọn C

Câu 12

Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa thụ phấn nhờ gió ?

A. Hoa dạ hương, hoa quỳnh.

B. Hoa phong lan, hoa mướp.

C. Hoa ngô, hoa phi lao.

D. Hoa bưởi, hoa bìm bìm.

Chọn C

Câu 13

Đặc điểm nào sau đây là của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?

A. Bao hoa tiêu biến hoặc có cấu tạo đơn giản.

B. Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

C. Chỉ nhị dài, hoa thường ở đầu cành.

D. Hạt phấn to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính.

Chọn D

Câu 14

Bộ phận của hoa phát triển thành quả là

A. vòi nhuỵ.                    B. đầu nhuỵ

C. noãn.                         D. bầu nhuỵ

Chọn D

Câu 15

Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ : hoa đơn tính, hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

A. Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là ..............

B. Những hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ gọi là .............

C. Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là ................

D. Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là ................. 

A.  hoa lưỡng tính.

B.  hoa đơn tính,

C. hoa đực.

D. hoa cái.