Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 SBT Sinh học 6

Câu 11

Quả, hạt có những cách phát tán như

A. nhờ động vật, nhờ con người.

B. tự phát tán, phát tán nhờ gió.

C. cả A và B.

D. tự phát tán và nhờ con người.


Lời giải

Quả, hạt có những cách phát tán như tự phát tán, phát tán nhờ gió, nhờ động vật, nhờ con người.

Chọn C

Câu 12

Quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa là những quả, hạt được phát tán

A. nhờ động vật.

B. nhờ con người.

C. nhờ gió.

D. cả A và B.

Chọn C

Câu 13

Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt như

A. quả khô tự nẻ.

B. những quả, hạt có gai, móc.

C. những quả và hạt là thức ăn của động vật.

D. cả B và C.

Chọn D

Câu 14

Tại sao trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp ?

A. Làm cho đất giữ được nước

B. Làm cho đất thoáng.

C. Tạo nhiệt độ thích hợp

D. Cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt nảy mầm.

Chọn D

Câu 15

Cây có hoa là một thể thông nhất vì

A. có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

B. có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

C. tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

D. cả A, B và C.

Chọn D