Giải bài 11 trang 97 SBT Sinh học 6

Hãy tìm một câu chú thích thích hợp cho tất cả các hình dưới đây về vai trò của thực vật đối với động vật.

Lời giải

Thực vật cung cấp thức ăn, cung cấp oxi cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật