Giải bài 13 trang 98 SBT Sinh học 6

Tại sao người ta nói : "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" ?

Lời giải

Người ta nói: "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" vì :

- Thực vật cung cấp ôxi cho hô hấp ; thiếu ôxi người bị ngạt sẽ chết.

- Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng đối với đời sống con người.

Vì vậy, nếu không có thực vật cũng không có loài người.