Giải bài 16,17,18,19,20 trang 84 SBT Sinh học 6

Câu 16

Các bậc phàn loại từ cao đến thấp theo trật tự:

A. Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

B. Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi.

C. Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

D. Lớp – Bộ - Ngành – Họ - Chi – Loài.


Lời giải

Các bậc phàn loại từ cao đến thấp theo trật tự: Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

Chọn C

Câu 17

Có thân, rễ và lá thật. Sống ở cạn là chủ yếu. Chưa có hoa, quả. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở là những thực vật thuộc Ngành

A. Hạt kín.                   B. Hạt trần.

C. Rêu.                        D. Dương xỉ.

Chọn B

Câu 18

Kết quả tác động của con người vào giới Thực vật là

A. từ một loài cây hoang dại tạo ra nhiều giống cây trồng khác nhau.

B. các cây trồng được tạo ra có phẩm chất, năng suất hơn hẳn tổ tiên hoang dại.

C. ngày nay cây trồng đã rất đa dạng và phong phú, đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của con người.

D. cả A, B và C.

Chọn D

Câu 19

Hãy lựa chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời.

Tìm những điểm khác nhau giữa Rêu và Dương xỉ.

Phương pháp

Rêu và dương xỉ đều thuộc nhóm thực vật không có hoa

1. a,d,e,g,j,l,m,o

2. b,c,f,h,i,k,n,p

Câu 20

Hãy lựa chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời.

Chọn từ, cụm từ cho sẵn thích hợp điên vào chỗ (........... ) trong mỗi bài sau :

Phương pháp

Xem lý thuyết Các ngành thực vật

1c; 2d; 3b; 4a