Giải bài 2 trang 19 SBT Sinh học 6

Quan sát các bộ phận miền hút của rễ (hình 10.1 SGK), nêu chức năng chính của từng bộ phận.

Lời giải

Các bộ phận của miền hút

Chức năng chính của từng bộ phận

Vỏ

Biểu bì

Biểu bì

Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ.

Lông hút

Hút nước và muối khoáng hoà tan.

Thịt vỏ

Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

Trụ giữa

Bó mạch

Mạch rây

Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

Mạch gỗ

Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

Ruột

Chứa chất dự trữ.