Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6

Đề bài

Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

Lời giải

- Cấu tạo của một tế bào lông hút từ ngoài vào trong gồm :

+ Vách tế bào.

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào.

+ Nhân.

+ Không bào.

- Trên miền hút của rễ có rất nhiều lông hút giúp làm tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ.