Giải bài 2 trang 35 SBT Sinh học 6

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

Lời giải

Cấu tạo trong của phiến lá gồm 3 phần: biểu bì, thịt lá và gân lá.

- Lớp tế bào biểu bì trong suốt, vách phía ngoài dày có chức năng bảo vệ lá. Trên biểu bì (chủ yếu ở mặt dưới lá) có nhiều lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước.

- Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gồm hai nhóm có đặc điểm khác nhau phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

- Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, bao gồm mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất.