Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 6

Đề bài

Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Sơ đồ cấu tạo một phiến lá dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

Kết quả hình ảnh cho Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Lời giải

1. Tế bào biểu bì mặt trên ;                        

2. Tế bào thịt lá ;

3. Khoang chứa không khí;                         

4. Tế bào biểu bì mặt dưới;

5. Lục lạp ;              

6. Gân lá gồm các bó mạch ;        

7. Lỗ khí.