Giải bài 2 trang 58 SBT Sinh học 6

Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ các bộ phận của hạt và chức năng của từng bộ phận.

Lời giải

STT

Các bộ phận của hạt

Chức năng

1

Vỏ hạt

Bảo vệ phôi

2

- Phôi

+ Lá mầm (Một lá mầm (Cây một lá mầm) và Hai lá mầm ( Cây Hai lá mầm))

+ Chồi mầm

+ Thân mầm

+ Rễ mầm

Phát triển thành cây con

3

- Chất dinh dưỡng dưỡng dự trữ

+ Chứa trong phôi nhũ

+ Chứa trong lá mầm

Nuôi phôi