Giải bài 2 trang 94 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Lời giải

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người :

- Thực vật cung cấp ôxi và là thức ăn cho động vật và người.

- Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

- Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu, vật liệu xây dựng, vật liệu sản xuất, cây làm cảnh... cho con người.

- Một số thực vật cũng gây hại cho động vật và người.