Giải bài 3 trang 106 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Thế nào là sự dị dưỡng ? Nêu sự khác nhau giữa lối sống kí sinh và lối sống hoại sinh.

- Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng

Lời giải

- Dị dưỡng là sự hấp thụ các chất hữu cơ có sẵn ở môi trường vào cợ thể đế làm thức ăn cho mình.

Sự khác nhau giữa lối sống kí sinh và lối sống hoại sinh:

+ Kí sinh: Lấy thức ăn hữu cơ từ các cơ thể sống khác.

Sinh vật sống kí sinh là sinh vật sống trên cơ thể sống khác và hút thức ăn từ các cơ thể sống đó.

+ Hoại sinh: Lấy thức ăn là các chất hữu cơ từ xác động, thực vật đang phân huỷ.

Sinh vật hoại sinh là sinh vật sống nhờ trên xác của các động, thực vật đang phân huỷ.

- Nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng vì: trong cơ thể của chúng không có chất diệp lục nên không có khả năng quang hợp để tạo ra chất hữu cơ nuôi sống cơ thể. Vì vậy, chúng phải lấy chất hữu cơ từ các cơ thể sống khác hoặc từ xác động, thực vật đang phân huỷ.