Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 6

Tế bào thực vật gồm những thành phần nào ? Chức năng của các thành phần đó là gì ?

Lời giải

- Tế bào thực vật gồm những bộ phận : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân. Ngoài ra tế bào còn có không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá)...

- Chức năng của các thành phần trên là:

STT

Thành phần

Chức năng

1

Vách tế bào

Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

2

Màng sinh chất

Bao bọc ngoài chất tế bào.

3

Chất tế bào

Chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá), sắc lạp...

Là nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.

4

Nhân tế bào

Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

5

Không bào

Chứa dịch tế bào.