Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 6

Tế bào phân chia như thế nào ? Tế bào ở những bộ phận nào của cây thì có khả năng phân chia ?

Lời giải

- Quá trình phân chia tế bào diễn ra như sau:

+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân tách xa nhau.

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

+ Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ rồi lại tiếp tục phân chia.

- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới.