Giải bài 3 trang 20 SBT Sinh học 6

Đề bài

Bạn An đã làm một thí nghiệm như sau: Trồng đậu đen vào 2 chậu đất, bạn tưới nước đều cho cả 2 chậu cho đến khi cây nảy mầm, tươi tốt như nhau. Sau đó, bạn chi tưới nước hằng ngày cho chậu A, còn chậu B không tưới.

- Bạn An làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì?

- Em thử dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

- Theo em, nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Lời giải

- Bạn An làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước để sống.

- Dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích:

+ Chậu A, cây sống do được tưới nước đầy đủ.

+ Chậu B, cây sẽ chết vì không được tưới nước.

- Nước rất cần cho cây, nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cây, các giai đoạn sống, điều kiện thời tiết...