Giải bài 3 trang 28 SBT Sinh học 6

So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Lời giải

Rễ (miền hút)

Thân non

Cấu tạo vỏ gồm: biểu bì, lông hút, thịt vỏ.

Cấu tạo vỏ gồm: biểu bì và thịt vỏ.

Trụ giữa gồm: ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm: mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.

Trụ giữa gồm: ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm: mạch rây xếp ở ngoài và mạch gỗ xếp ở trong.