Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 20.3 SGK. Trạng thái của lỗ khí.

Lời giải

câu hỏi : Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước ?

Trạng thái của lỗ khí

Hoạt động đóng, mở của lỗ khí giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.