Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 6

Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất ? Chúng có những đặc điểm chung nào?

Lời giải

- Thực vật sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất. Chúng có mặt ở các miền khí hậu khác nhau từ hàn đới đến ôn đới và đặc biệt phong phú ở những nơi có khí hậu nhiệt đới. Trên khắp các dạng địa hình từ đồi núi, trung du, đồng bằng, sa mạc, ở dưới nước hay trên cạn đều có thực vật sinh sống.

- Đặc điểm chung của thực vật là :

+ Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

+ Phần lớn thực vật không có khả năng di chuyển.

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.