Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

Đề bài

Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì ?

Lời giải

- Hình thành hạt:

+ Noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi, tế bào hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi.

+ Vỏ noãn hình thành vỏ hạt và phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt.

+ Mỗi noãn đã được thụ tinh hình thành một hạt, vì vậy số lượng hạt tuỳ thuộc số noãn được thụ tinh.

- Tạo quả: Trong khi noãn biến đổi thành hạt, bầu nhuỵ cũng phát triển thành quả chứa hạt.

- Quả có chức năng bảo vệ hạt.