Giải bài 3 trang 59 SBT Sinh học 6

Đề bài

Tìm 3 ví dụ về hạt của cây Hai lá mầm và 3 ví dụ về hạt của cây Một lá mầm. Chúng có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau ?

Lời giải

- Ví dụ:

+ Hạt của cây Hai lá mầm: hạt lạc, hạt đậu, hạt xoài...

+ Hạt của cây Một lá mầm: hạt lúa, hạt ngô, hạt kê...

- Điểm giống nhau : đều có vỏ hạt, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

- Điểm khác nhau :

+ Phôi của hạt Hai lá mầm có hai lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong hai lá mầm.

+ Phôi của hạt Một lá mầm chỉ có một lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ.