Giải bài 3 trang 72 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 38.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của rêu.

Kết quả hình ảnh cho Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Hãy cho biết:

1.  Đặc điểm túi hào tử của rêu.

2. Rêu sinh sản, phát triển nòi giống bằng gì ?

3. Cây rêu con mọc ra từ đâu ?

Lời giải

1. Đặc điểm túi bào tử của rêu :

- Túi bào tử nằm trên ngọn cây rêu.

- Túi bào tử được hình thành sau quá trình thụ tinh.

- Túi bào tử chứa các bào tử.

- Khi túi bào tử già, túi bào tử mở nắp làm các bào tử rơi ra.

2. Rêu sinh sản, phát triển nòi giống bằng bào tử.

3. Bào tử nảy mầm mọc thành cây rêu con.