Giải bài 4 trang 108 SBT Sinh học 6

Đề bài

Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

Lời giải

Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

- Trong tự nhiên:

+ Phân hủy chất hữu cơ

+ Góp phần hình thành than đá, dầu lửa

- Trong đời sống

+ Chất vô cơ cho cây sử dụng

+ Trong nông nghiệp: Vi khuẩn cố định đạm bổ sung nguồn đạm cho đất.

+ Chế biến thực phẩm: Lên men

+ Trong công nghệ sinh học: Tổng hợp prôtêin, làm sạch nguồn nước..