Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 6

Quá trình phân chia 3 lần liên tiếp từ một tế bào mẹ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

Lời giải

- Từ 1 tế bào mẹ phân chia tạo ra 2 tế bào con (lần thứ nhất).

- 2 tế bào con lớn lên và tiếp tục phân chia tạo ra 4 tế bào (lần thứ hai).

- 4 tế bào con này lại lớn lên và tiếp tục phân chia tạo ra 8 tế bào con (lần thứ ba).

Vậy quá trình phân chia 3 lần liên tiếp từ 1 tế bào mẹ đã tạo ra 8 tế bào con.