Giải bài 4 trang 20 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 11.2 SGK và cho biết:

- Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ bộ phận nào ?

- Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

- Vì sao quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau ? 

Lời giải

- Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

- Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây: Nước và muối khoáng hoà tan trong đất được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.

- Quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước.