Giải bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây?

Lời giải

- Nước rất cần cho cây, không có nước cây sẽ chết.

- Rễ cây chỉ hấp thụ được các muối khoáng hoà tan trong nước.

- Nước và muối khoáng giúp cây sinh trưởng và phát triển.