Giải bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Lời giải

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách đếm những vòng gỗ hằng năm.

- Mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có vách mỏng, xếp thành một vòng dày, màu sáng.

- Mùa khô, cây hấp thụ được ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có vách dày, xếp thành một vòng mỏng, màu sẫm.

Đó là những vòng gỗ hằng năm. Dựa vào đó ta có thể xác định được tuổi của cây.