Giải bài 4 trang 51 SBT Sinh học 6

Em hãy nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

Lời giải

Đặc điểm khác nhau

Hoa tự thụ phấn

Hoa giao phấn

Loại hoa

Hoa lưỡng tính

- Hoa đơn tính.

- Hoa lưỡng tính

Thời gian chín của nhị so với nhuỵ

Nhị và nhuỵ chín đồng thời

Nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc