Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 6

Đề bài

a) Quan sát hình 4.1 SGK, hãy ghi tên các cơ quan của cây cải :...................

b) Quan sát hình 4.2 SGK đánh dấu X vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có

STT

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Cơ quan sinh sản

Rễ

Thân

Hoa

Quả

Hạt

1

Cây chuối

 

 

 

 

 

 

2

Cây rau bợ

 

 

 

 

 

 

3

Cây dương xỉ

 

 

 

 

 

 

4

Cây rêu

 

 

 

 

 

 

5

Cây sen

 

 

 

 

 

 

6

Cây khoai tây

 

 

 

 

 

 

Lời giải

a) Các cơ quan của cây cải:

- Cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân, lá.

- Cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.

b) Để đánh dấu X vào bảng những cơ quan mà cây có, cần:

STT

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Cơ quan sinh sản

Rễ

Thân

Hoa

Quả

Hạt

1

Cây chuối

X

X

X

X

X

X

2

Cây rau bợ

X

X

X

 

 

 

3

Cây dương xỉ

X

X

X

 

 

 

4

Cây rêu

X

X

X

 

 

 

5

Cây sen

X

X

X

X

X

X

6

Cây khoai tây

X

X

X

X

X

X

Xác định được nhóm cây có hoa gồm: cây chuối, cây sen, cây khoai tây. Những cây thuộc nhóm này có đầy đủ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt). Những cây còn lại gồm cây rau bợ, cây dương xỉ, cây rêu, chúng có cơ quan sinh dưỡng là rễ, thân, lá còn cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.