Giải bài 4 trang 63 SBT Sinh học 6

Đề bài

Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây:

Câu hỏi

Trả lời

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

1. Hạt gồm những bộ phận nào?

 

 

2. Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?

 

 

3. Phôi gồm những bộ phận nào?

 

 

4. Phôi có mấy lá mầm?

 

 

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?

 

 

Qua bảng trên, hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Lời giải

Câu hỏi

Trả lời

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

1. Hạt gồm những bộ phận nào?

Vỏ hạt

Phôi

Vỏ hạt

Phôi

Phôi nhũ

2. Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?

Vỏ hạt

Vỏ hạt

3. Phôi gồm những bộ phận nào?

Lá mầm

Chồi mầm

Thân mầm

Rễ mầm

Lá mầm

Chồi mầm

Thân mầm

Rễ mầm

4. Phôi có mấy lá mầm?

2 lá mầm

1 lá mầm

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?

Lá mầm

Phôi nhũ

Hạt của cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và hạt của cây Một lá mầm (hạt ngô) :

- Giống nhau : đều gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

- Khác nhau : Hạt của cây Hai lá mầm, phôi của hạt có hai lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong lá mầm. Hạt của cây Một lá mầm, phôi của hạt có một lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong phôi nhũ.