Giải bài 4 trang 73 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 39.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Kết quả hình ảnh cho Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Hãy cho biết:

1. Đặc điểm túi bào tử của dương xỉ ?

2. Dương xỉ sinh sản, phát triển nòi giống bằng gì ?

3. Cây dương xỉ con mọc ra từ đâu ?

Lời giải

1. Đặc điểm túi bào tử của dương xỉ :

- Túi bào tử nằm ở dưới các lá già của cây dương xỉ.

- Túi bào tử chứa các bào tử.

- Vách túi bào tử có một vòng cơ với màng tế bào dày lên. Vòng cơ có tác dụng mở ra khi túi bào tử chín làm các bào tử rơi ra.

2. Dương xỉ sinh sản, phát triển nòi giống bằng bào tử.

3. Cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản (Nguyên tản phát triển từ bào tử).