Giải bài 4 trang 78 SBT Sinh học 6

Hãy hoàn thành bảng dưới đây :

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Nhận xét

Rễ 

Thân 

Cây rêu

 

 

 

 

Cây dương xỉ

 

 

 

 

Lời giải

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Nhận xét

Rễ

Thân

Cây rêu

Rễ giả

Không phân nhánh

Chưa có mạch dẫn

Chỉ có vài lớp tế bào, gân giữa cấu tạo đơn giản do các tế bào kéo dài xếp sát lại.

Rêu đã có thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản, chưa có mạch dẫn, rễ chỉ là rễ giả.

Tuy sống trên cạn nhưng chỉ phát triển được ở nơi ẩm ướt.

Cây dương xỉ

Rễ thật

Thân rễ hoặc thân cột

Có mạch dẫn

Có gân chính thức, lá non cuộn tròn ở đầu.

Dương xỉ đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn. Đã thích nghi với môi trường trên cạn.

So với Rêu, Dương xỉ tiến hoá hơn.