Giải bài 4 trang 95 SBT Sinh học 6

Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Lời giải

Ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê để rừng (gọi là rừng phòng hộ) chắn gió, chắn sóng, chống xói lở, bảo vệ đê biển.