Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 6

Đề bài

Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Lời giải

Dụng cụ:

- Bình thuỷ tinh chứa nước pha màu (mực đỏ hoặc tím

- Dao con.

- Kính lúp.

- Một cành hoa trắng (hoa huệ hoặc hoa cúc, hoa hồng).

Tiến hành thí nghiệm: 

- Cắm cành hoa vào bình đựng nước màu và để ra chỗ thoáng.

- Sau một thời gian, quan sát, nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa.

- Cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu.

Kết luận: Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyến nhờ mạch gỗ.