GIải bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6

Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

Lời giải

- Một số cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa

- Ví dụ :

+ Quả của các cây như cà chua, ổi, hồng, thị... vẫn còn phần đài hoa.

+ Quả của các cây như chuối, ngô... vẫn còn phần đầu nhuỵ, vòi nhuỵ.