Giải bài 5 trang 78 SBT Sinh học 6

Đề bài

Nhận xét đặc điểm chung của Dương xỉ, làm thế nào để nhận biết một cây thuộc Dương xỉ ?

Lời giải

- Đặc điểm chung của Dương xỉ 

Là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh

- Để nhận biết một cây thuộc Dương xỉ cần dựa vào những đặc điểm chỉ có ở Dương xỉ như :

+ Lá non cuộn tròn ở đầu.

+ Mặt dưới lá già có các đốm nhỏ màu xanh hoặc nâu đó là các túi bào tử.

+ Có thân rễ hoặc thân cột.

+ Không bao giờ có hoa, quả.