Giải bài 6,7,8,9,10 trang 99 SBT Sinh học 6

Câu 6

Đa dạng của thực vật là

A. sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

B. sự thể hiện ở số lượng các loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.

C. sự đa dạng của môi trường sống.

D. cả A, B và C.


Lời giải

Đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

Chọn A

Câu 7

Thực vật quỷ hiếm là

A. những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác.

B. những loài thực vật có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

C. những loài thực vật quý, đắt tiền.

D. cả A và B.

Chọn D

Câu 8

Thực vật có vai trò đôi với động vật như

A. cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.

B. cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

C. giúp điều hoà khí hậu.

D. cả A và B.

Chọn D

Câu 9

Thực vật có vai trò đôi với đời sông con người nhứ

A. cung cấp gỗ và các nguyên liệu dùng trong xây dựng và công nghiệp, thủ công nghiệp.

B. cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh.

C. góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

D. cả A, B và C.

Chọn D

Câu 10

Thực vật không có vai trò

A. góp phần điều hoà khí hậu, giảm ồ nhiễm môi trường.

B. giúp giữ đất, chống xói mòn, hạn chế hạn hán, ngập lụt, bảo vệ nguồn nước ngầm.

C. cung cấp đất phù sa cho đồng ruộng màu mỡ.

D. cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho động vật ; thức ăn, ôxi cho động vật và người.

Chọn C