Giải bài 6 trang 29 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 18.1 SGK, nêu đặc điểm, tên thân biến dạng và chức năng đối với cây.

Lời giải

Tên vật mẫu

Tên thân bỉến dạng

Đặc điểm của thân biến dạng

Chức năng đối với cây

Củ su hào

Thân củ

Thân củ nằm trên mặt đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Củ khoai tây

Thân củ

Thân củ nằm dưới mặt đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Củ gừng

Thân rễ

Thân rễ nằm trong đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Củ dong ta

Thân rễ

Thân rễ nằm trong đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Xương rồng

Thân mọng nước

Thân mọng nước, mọc trên mặt đất.

Dự trữ nước, quang hợp.