Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6

Mạch rây có chức năng gì? Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bưởi, hồng xiêm...?

Lời giải

- Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ trong thân.

- Để nhân giống nhanh các cây ăn quả như : cam. bười. hồng xiêm... nhân dân ta thường dùng biện pháp chiết cành.