Giải bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6

Đề bài

Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và hô hấp ở cây. Phân biệt quá trình quang hợp với quá trình hô hấp.

Lời giải

- Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ở cây xanh : 

                                   chấtdiệplục

Nước + Khí cacbonic   -------------->Tinh bột + Khí Ôxi

                                    ánhsáng

- Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ở cây xanh:

Chất hữu cơ + Khí ôxi ----------->  Năng lượng + Khí cacbônỉc + Hơi nước

- Phân biệt quá trình quang hợp và quá trình hô hấp:

Các đặc điểm so sánh

 

Quá trình quang hợp

Quá trình hô hấp

1. Nơi diễn ra

Lá cây

Tất cả các cơ quan của cây

2. Thời gian

Khi có ánh sáng

Suốt ngày đêm

3. Nguyên liệu

Nước, khí cacbônic, năng lượng ánh sáng mặt trời

Khí ôxi, chất hữu cơ

4. Sản phẩm tạo ra

Tinh bột, khí ôxi

Năng lượng, khí cacbônic, hơi nước

5. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài

Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ

Độ thoáng của đất