Giải bài 6 trang 95 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

Tên con vật

Thức ăn chủ yếu

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

1. Sơn dương

 

       

2. Voi

 

 

 

 

 

3. Trâu

 

 

 

 

 

4. Thỏ

 

 

 

 

 

5. Gà

 

 

 

 

 

6. Ong

 

 

 

 

 

7. Sóc

 

 

 

 

 

8. Đười ươi

 

 

 

 

 

Lời giải

Tên con vật

Thức ăn chủ yếu

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

1. Sơn dương

x

 

x

 

 

2. Voi

x

 

x

x

 

3. Trâu

x

 

x

 

 

4. Thỏ

x

x

 

 

x

5. Gà

x

 

 

 

x

6. Ong

 

 

 

x

 

7. Sóc

 

 

 

x

x

8. Đười ươi

 

 

 

x

x