Giải bài 7 trang 64 SBT Sinh học 6

Đề bài

Viết kết quả thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm đã làm ở nhà vào bảng dưới đây.

- Kết quả của thí nghiệm.

- Cần những điều kiện gì cho hạt này mầm

STT

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm (số hạt nảy mầm)

Cốc 1

10 hạt đỗ đen để khô.

 

Cốc 2

10 hạt đỗ đen ngâm ngập trong nước.

 

Cốc 3

10 hạt đỗ đen để trên bông ẩm.

 

Lời giải

- Kết quả thí nghiệm.

STT

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm (số hạt nảy mầm)

Cốc 1

10 hạt đỗ đen để khô.

Hạt không nảy mầm.

Cốc 2

10 hạt đỗ đen ngâm ngập trong nước.

Hạt không nảy mầm.

Cốc 3

10 hạt đỗ đen để trên bông ẩm.

Hạt nảy mầm (viết số hạt nảy mầm).

- Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm :

+ Phải có đủ nước, vì hạt có hút được nước, trương lên tạo điều kiện cho hạt chuyển hòá chất hữu cơ hạt mới nảy mầm được.

+ Phải có đủ không khí, khi hạt nảy mầm rất cần hô hấp, nếu thiếu không khí hạt sẽ chết.

+ Phải có nhiệt độ thích hợp .mỗi loại hạt khi nảy mầm cần một nhiệt độ nhất định tạo điều kiện cho hạt hút nước. Nếu nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao hạt cũng không nảy mầm được.

+ Hạt giống phải tốt, không bị mối mọt, sâu bệnh.