Giải bài 8 trang 80 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 42.1 SGK, phân biệt cây Hai lá mầm với cây Một lá mầm theo bảng sau :

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

- Kiểu rễ

- Kiểu gân lá

- Số cánh hoa

- Số lá mầm của phôi ở trong hạt

- Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Từ bảng trên hãy nêu đặc điểm lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.


Lời giải

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

- Kiểu rễ

- Kiểu gân lá

- Số cánh hoa

- Số lá mầm của phối ở trong hạt.

- Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong...

- Rễ cọc.

- Gân hình mạng.

- 5 hoặc 4 cánh hoa hoặc bội số của 5 hoặc 4.

- 2 lá mầm.

- 2 lá mầm

- Rễ chùm.

- Gân hình song song, hình cung.

- 3 hoặc 6 cánh hoa.

- 1 lá mầm.

- phôi nhũ. 

- Đặc điểm lớp Hai lá mầm :

+ 2 lá mầm.

+ Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong 2 lá mầm.

+ Rễ cọc.

+ Lá có gân hình mạng.

+ Thân đa dạng : thân gỗ, thân cỏ.

- Đặc điểm lớp Một lá mầm :

+ 1 lá mầm.

+ Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong phôi nhũ.                                    

+ Rễ chùm.

+ Lá có gân song song, hình cung.

+ Thân : thân cỏ (trừ một số dạng thân đặc biệt như cau, dừa, tre).