Giải bài 8 trang 96 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của thực vật đối với động vật. Sau khi sưu tầm em có thể trang trí rồi làm thành một bộ sưu tầm sinh vật, cũng có thể tham gia làm báo tường ở lớp.

Lời giải

Nêu vai trò của thực vật đối với động vật.

- Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.

- Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.